Regulamin

Regulamin zakupów

§ 1

WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem shapedesign.pl

Sprzedającym jest Piotr Łysik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grafi-Land Piotr Łysik” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Osmańczyka 8/4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 892654251, REGON: 020921078, kontakt pod numerem telefonu 573-26-26-36 oraz pod adresem e-mail sklep@shapedesign.pl

§ 2

PRZEDMIOT TRANSAKCJI

shapedesign.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego Kupujący mogą nabywać oferowane w nim produkty.

Kupujący może nabywać produkty wystawione przez Sprzedającego w witrynie sklepu shapedesign.pl

Kupujący może również nabywać produkty wykonane na jego indywidualne zamówienie po określeniu szczegółowej specyfikacji zamówienia, którą określić może poprzez wypełnienie formularza w „mechanizmie koszyka” na stronach shapedesign.pl lub po indywidualnym uzgodnieniu projektu zamówienia ze Sprzedającym.

§ 3

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I DOSTARCZANIE PRODUKTU

W sklepie internetowym zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie shapedesign.pl

Zamówienia w shapedesign.pl można dokonywać poprzez „mechanizm koszyka” tj. poprzez wypełnienie formularza zamówienia zlokalizowanego w witrynie sklepu internetowego shapedesign.pl (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu)

Zamówienie jest skuteczne jeśli korzystając z „mechanizmu koszyka” Kupujący prawidłowo wypełni wszystkie wymagane pola formularza zamówienia, potwierdzi złożenie zamówienia przyciskiem „potwierdź zakup”.

Sprzedawca przesyła na adres e-mail Kupującego potwierdzenie zawarcia umowy, a w przypadku świadczenia indywidualnej usługi gdy na żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, przedsiębiorca zażąda od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

Przy każdym oferowanym towarze podany jest czas wysyłki zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa od momentu opłacenia zamówienia przez Kupującego do chwili przygotowania zamówionego produktu i jego wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, odnotowaniem płatności w przypadku wyboru płatności elektronicznej lub płatności kartą lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy.

Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia za odpowiednią opłatą. Wybór formy dostarczenia zamówienia oraz opłata za to dostarczenie wskazane jest po skompletowaniu zamówienia oraz w zakładce "dostawa i zwroty".

W przypadku zwrotu przesyłki wynikającej z nieodebrania jej przez klienta lub w wyniku niedostarczenia wynikającego z błędnego adresu lub niepełnych danych do wysyłki podanych przez zamawiającego podczas składania zamówienia, możliwe jest ponowne zrealizowanie wysyłki zamówienia po konsultacji ze sklepem. W takiej sytuacji klient zobowiązany jest pokryć koszty ponownego nadania przesyłki. Przesyłka zostanie wysłana po wpłaceniu przez klienta podanej sumy na konto sklepu.

Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie firmy Sprzedającego bez dodatkowej opłaty - za uprzednim ustaleniem ze Sprzedającym terminu odbioru osobistego.

 

Odbiór osobisty możliwy jest tylko i wyłącznie
po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu odbioru.

 

§ 4

PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny podane w sklepie shapedesign.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia fakturę VAT lub paragon fiskalny.

Podane ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.

Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, wskazany w cenniku dostawy.

W sklepie internetowym shapedesign.pl możliwe są następujące formy płatności:

Przelewem - po wybraniu tej opcji płatności należy przelać właściwą kwotę na rachunek bankowy Sprzedającego. Numer rachunku wysyłany jest na adres e-mail Kupującego po złożeniu zamówienia. 
Przelewem online lub kartą płatniczą – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182.
Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu tj. przy wyborze opcji „za pobraniem”. Do tej formy płatności doliczana jest opłata pobraniowa, której wysokość określona jest w cenniku dostawy oraz w zakładce "przesyłki i reklamacje".

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

§ 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Nabywcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy (tj. zrezygnowania z towaru kupionego w sklepie internetowym Sprzedającego) bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy wskazany w §1 niniejszego regulaminu.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • Jednocześnie informujemy, iż towary w sklepie posiadające stan dostępności "dostępny na zamówienie" są towarami wykonywanymi na indywidualne zamówienie konsumenta, zgodnie z jego wytycznymi dopasowanymi do jego zindywidualizowanych wymagań. Towary takie są zaliczane do towarów nieprefabrykowanych, którego brak możliwości zwrotu reguluje USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Art. 38 Ust. 3.

W razie odstąpienia od umowy - umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty odstąpienia od umowy.

Konsument proszony jest przed odesłaniem towaru o poinformowanie Sprzedającego (drogą e-mail lub telefonicznie) o fakcie jego odesłania. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „kontakt

§ 6

WARUNKI TECHNICZNE

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego shapedesign.pl wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w zakładce „polityka prywatności

Sklep działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 7

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, GWARANCJA

Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym shapedesign.pl są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

Jeżeli po otrzymaniu produktu Kupujący stwierdzi w nim wady (niezgodność towaru z umową) lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać produkt do Sprzedającego na adres: DRUKARNIA GRAFI-LAND Piotr Łysik, ul. Dębowa 3, 55-040 Tyniec Mały. Do odsyłanego produktu należy dołączyć informację o przyczynach złożenia reklamacji. Wysyłka reklamacyjna dokonywana jest na koszt kupującego. Paczki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane przez Sprzedającego.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedającego niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od ich złożenia.

W przypadku zasadności reklamacji, produkt wadliwy lub uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy (wolny od wad, zgodny z umową), a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedający zwróci Kupującemu otrzymane od niego świadczenie.

§ 8

POLITYKA ZWROTÓW

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez towarem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Po otrzymaniu formularza zwrotu / oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient zostaje poinformowany o szczegółach dotyczących zwrotu towarów. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów. W terminie do 14 dni od dnia, przesłania oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar na adres Sprzedawcy wskazany w §1 niniejszego regulaminu.

Dołączenie dowodu zakupu znacznie ułatwi proces zwrotu produktu.

Uprzejmie informujemy, że zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar powinien posiadać wszystkie metki oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. Zwrot dokonanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 

Prawo zwrotu nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Jednocześnie informujemy, iż towary w sklepie posiadające stan dostępności "dostępny na zamówienie" są towarami wykonywanymi na indywidualne zamówienie konsumenta, zgodnie z jego wytycznymi dopasowanymi do jego zindywidualizowanych wymagań. Towary takie są zaliczane do towarów nieprefabrykowanych, którego brak możliwości zwrotu reguluje USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Art. 38 Ust. 3.

 

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Piotr Łysik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Grafi-Land Piotr Łysik” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Osmańczyka 8/4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8992654251, REGON: 020921078.

Dane osobowe są odpowiednio chronione przez Sprzedającego przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Udostępnione środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną to między innymi:

Certyfikat SSL na stronach sklepu internetowego, na których podawane są dane osobowe (m.in. mechanizm koszyka, formularz kontaktowy).
Dostęp do Konta możliwy jest jedynie po podaniu przez Kupującego indywidualnego loginu i hasła utworzonego podczas rejestracji.
Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia w sklepie internetowym shapedesign.pl

W związku z realizacją umów sprzedaży dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Kupującego.

Dane osobowe Kupującego, dokonującego płatności on-line za towary nabyte w sklepie internetowym shapedesign.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012 lub spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-717 Sopot, ul. Haffnera 6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

Dane osobowe nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Składając zamówienie, Kupujący świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

§ 10

INFORMACJA HANDLOWA

Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny składa oświadczenie, iż wyraża/nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych wysyłanych przez sklep internetowy shapedesign.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. nr 144 poz. 1204 ze zm.).

Kupującemu przysługuje prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przesyłanie informacji handlowych.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw.

 

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl